Версия для слабовидящих

2019 чылдын сентябрь 21- де Кызыл-Даг сумузунун «Алдар шолунге» «Победа» (амгы уеде Кызыл-Даг) колхозунун бирги ундезилекчизи, даргазы Салчак Сундуй-оол Сазанмаевичинин чырык адынга тураскаадып, хорек тураскаалын тургузуп, ажыдыышкын болуп эрткен. Тоогунун база бир алдарлыг кижизин ажы-толу, торелдери, сумунун хоочуннары ол уени сактып, Салчак Сундуй-оол Сазанмааевичинин канчаар ажылдап чораанын чыылган чонга, аныяк оскенге кончуг сонуурганчыг кылдыр чугаалап берген.